Veto Recht officieel ondertekend!

INTENTIEVERKLARING STICHTING FORTUNA SITTARD – FORTUNA SUPPORTERS COLLECTIEF

 

De partijen,

Stichting Fortuna Sittard, gevestigd te Sittard aan het adres Sportcentrumlaan 6, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer J. Abelshausen,

En

De vereniging Fortuna Supporters Collectief, gevestigd te Munstergeleen, gemeente Sittard-Geleen, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer M. Verjans

 

Overwegende dat

 

Fortuna Supporters Collectief, hierna te noemen FSC, is  ontstaan uit diverse verenigde supportersorganisaties van voetbalclub Fortuna Sittard. FSC heeft als doel de belangen te behartigen van de supporters van Fortuna Sittard, hierna te noemen Fortuna,  alsmede het ondersteunen van laatstgenoemde in het kader van supportschap in de breedste zin van het woord.
 

De Stichting Fortuna Sittard is thans licentiehouder van de proflicentie betaald voetbal van de KNVB.
 

FSC, althans haar rechtsvoorgangers, hebben in het verleden Fortuna op diverse wijzen financieel ondersteund, onder andere doch niet uitsluitend door middel van donaties.
 

Fortuna en FSC zijn overeen gekomen dat gelet op het vorenstaande FSC het recht toekomt om een beslissende stem uit te brengen over 5 aspecten aangaande Fortuna: naam, clubkleuren, speelstad, logo en fusie cq overname eerste elftal Fortuna Sittard.
 

FSC en Fortuna zijn zich ervan bewust dat een en ander statutair dient te worden vastgelegd. FSC is er tevens van op de hoogte dat Fortuna doende is haar juridische constructie te wijzigen, waarbij een overdracht van de licentie, door de KNVB aan de Stichting verstrekt, aan de Fortuna Sittard Holding BV aan de orde zal zijn. Vervolgens zal de Holding aandelen emitteren, waarbij een conversie van reeds gedane betalingen door FSC in aandelenkapitaal zal worden gerealiseerd. Tevens zal een statutenwijziging van laatstgenoemde vennootschap na deze overdracht deel onderdeel uitmaken van het proces.
 

FSC en Fortuna verklaren dat het de uitdrukkelijke bedoeling is dat alsdan statutair wordt vastgelegd dat FSC een vetorecht, althans een beslissende stem, wordt toegekend ten aanzien van;

1.      De naam van de club

2.      Clubkleuren groen en geel

3.      Speelstad Sittard

4.      Logo

5.      Fusie  cq  Overname  eerste elftal Fortuna Sittard

Indien FSC, om welke reden dan ook, wordt ontbonden, beëindigd of op welke andere wijze dan ook ophoudt te bestaan, vervalt het voornoemde recht volledig. Dit recht is op geen enkele wijze overdraagbaar dan nà expliciete schriftelijke toestemming van de op dat moment licentiehoudende entiteit van Fortuna Sittard.
 

Voor zover mogelijk heeft deze intentieverklaring te gelden als een overeenkomst met hetzelfde doel en dezelfde strekking als het toekomstige statutair geregelde vetorecht.

 

Aldus overeen gekomen op 7 juni 2013 te Sittard