Fortuna Fans dupe beleid Knvb en Eindhoven

Eenieder heeft vanuit de media kunnen vernemen dat de burgemeester van Eindhoven de supporters van een negental BVO’s een collectief verbod tot het bezoeken van wedstrijden van Jong Psv heeft gegeven. Een van de vele vrijheidsbeperkende maatregelen die de hedendaagse stadionbezoeker moet ondergaan. De FortunaSC heeft daarbij een uitgesproken standpunt, namelijk dat wij sterk tegen deze geheel onnodige vrijheidsberovende maatregelen zijn en we altijd zullen strijden voor de belangen van de voetbalsupporters.. De FortunaSC respecteert daarbij de Nederlandse wet en onze insteek is dat we dit altijd vanuit een constructieve insteek willen oplossen.

Toen de FortunaSC ten ore kwam dat wij als supporters van Fortuna Sittard niet welkom zouden zijn in Eindhoven, was onze eerste reactie dan ook het indienen van een open verzoek aan de gemeente Eindhoven om over oplossingen in plaats van problemen te praten. Deze positieve insteek was echter aan de spreekwoordelijke “dovemans oren” gericht. De dialoog met de gemeente Eindhoven ging alleen maar over de (wettelijke) uitleg waarom we niet welkom zijn.

Als supportersvereniging werden wij dan ook gedwongen tot het verkennen van de (on)mogelijkheden van een juridisch proces, daarnaast hebben we actief de samenwerking met de supportersverenigingen van de negen andere bvo’s gezocht en gevonden. Eind vorige week kregen we na een intensieve verkenning en informatievergaring helaas een teleurstellend advies van onze advokaat, welke samengevat als volgt luidt:

1.  juridisch gezien is er geen redelijke kans op succes aanwezig om de Gemeente Eindhoven te dwingen onze supporters toe te laten tot de wedstrijd van Jong PSV-Fortuna Sittard op Maandag 16-09-2013 in Eindhoven.

2. In feite werd de Gemeente Eindhoven eind juni door de KNVB voor een voldongen feit  geplaatst met de mededeling dat Jong PSV in het competitieprogramma was opgenomen. Na die mededeling heeft de burgemeester  advies ingewonnen bij de verantwoordelijke politie-eenheid Brabant-Oost Eindhoven en de KNVB op 28-06-2013 laten weten dat zij op basis van het negatieve advies van de politie geen uitsupporters toestaat  bij 9 wedstrijden van Jong PSV en dat alleen op die basis zij akkoord gaat met deelname van Jong PSV aan de Jupiler League seizoen 2013-2014. De KNVB is hiermee schriftelijk akkoord gegaan.

Hoe nu verder? Door dit advies ontstaat een dubbel gevoel. We hebben namelijk het idee dat ons onrecht wordt aangedaan en dat we het “gelijk aan onze zijde hebben”, maar we onmachtig zijn in “het gelijk krijgen.” De overheid creeert ogenschijnlijk bewust een vormfout zodat de supporters altijd te laat zullen zijn hun gelijk te krijgen  ( zie ook voor meer uitleg het artikel onder aan deze pagina ). Daarnaast hebben wij geen enkel inzicht in de argumentatie van de Politie Eindhoven waarom Fortuna Sittard als risico wordt gezien en bv streekgenoot VVV-Venlo niet. Een frustrerende situatie die waarschijnlijk vele andere voetbalsupporters ook ervaren. Een simpele conclusie is helaas dan ook dat de FortunaSC als vereniging geen bus naar deze wedstrijd kan laten lopen. Wat rest is de individuele eigen keuze van elke supporter hoe hier mee om te gaan.

Ondanks dat het Fortuna Sittard supporters op zeer korte termijn niet meer zal helpen, wil de FortunaSC zich blijven inzetten voor een verbeterend imago van de stadionbezoekers in het algemeen en het afschaffen van vrijheidsbeperkende maatregelen (bij psv) in het bijzonder. Zo is inmiddels de jong-psv case gedeeld met het bestuur van Fortuna Sittard. Directeur Martin Masset staat daarbij 100% achter de Fortuna fans en de Bvo gaat deze week ook haar eigen standpunt en (on)mogelijkheden bekijken,waarbij overigens de kans klein is dat dit nog een positieve verandering gaat betekenen.

Meer hoop hebben we op de samenwerking met de negen overige SV’ s. Hier ontstaan nu vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden waar we op middellange termijn ons voordeel mee kunnen doen. Zo is een van de plannen om een gezamenlijke protestmars in Zeist tegen de Knvb en haar beleid te gaan houden. Dit vergt echter een goede voorbereiding en coordinatie. Nog concreter zijn onze vergevorderde plannen om samen met een andere BVO een overduidelijke actie (in de maand september) te gaan houden, waarover later meer.

Rest ons onze teleurstelling over de gang van zaken nogmaals uit te spreken. Wij hebben alles gedaan wat in ons wettelijk en beinvloedend vermogen zat om er voor onze achterban een positiever resultaat uit te halen. Dat is niet gelukt en dat is teleurstellend en frustrerend. We geven echter nooit op en zullen blijven strijden voor de rechten van de stadionbezoekers!

Rest ons jullie te wijzen op een enquete die momenteel in opdracht van Fox en de KNVB wordt gehouden, zie https://voetbal.questionpro.com /, vul die maar duidelijk in en voor de belangstellenden bijgaande in meer detail de juridische onderbouwing.

Betreft: besluit van Burgemeester Eindhoven om o.a. Fortuna Sittard te verbieden om supporters mee te nemen naar de uitwedstrijd Jong PSV-Fortuna Sittard op Maandag 16-09-2013

Casus : Middels een besluit d.d. 27-08-2013 heeft de Burgemeester Eindhoven het Fortuna Supporters Collectief laten weten dat de Gemeente Eindhoven geen supporters van o.a. Fortuna Sittard toelaat bij de wedstrijd Jong PSV – Fortuna Sittard. Nog 8 verenigingen hebben een soort gelijk besluit te horen gekregen of krijgen dat nog te horen als ze op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur(Wob)  toezending van het formele besluit van de Burgemeester Eindhoven vragen inzake de weigering/het verbod om supporters van de 9 bezoekende verenigingen toe te laten tot de wedstrijd tegen Jong PSV in Eindhoven.

Dit probleem heeft 2 juridische kanten: een bestuursrechtelijke en een privaatrechtelijke.

1. Fortuna Supporters Collectief versus de Gemeente Eindhoven

Dit is een bestuursrechtelijke kwestie.

De vraag is of het opstarten van een bestuursrechtelijke bezwaarschriftprocedure(s) een redelijke kans op succes biedt op toelating van supporters van Fortuna Sittard bij de uitwedstrijd tegen Jong PSV op 16 september as. in Eindhoven. Om maar met de deur in huis te vallen: Nee!

Op grond van de door de gemeente Eindhoven overlegde bescheiden, te weten 4 brieven waaronder de brief d.d. 26-06-2013 van de politie Brabant-Oost Eindhoven en de brief van de Gemeente Eindhoven d.d. 28-06-2013 aan de KNVB t.a.v. de heer Gijs de Jong, kan gesteld worden dat er geen formeel besluit is genomen cq. geen besluit is genomen dat voldoet aan de daartoe gestelde eisen.

De brief van 27-08-2013 is een besluit o.g.v. van de Wob in het kader van ons verzoek om toezending van de bescheiden die tot de weigering/verbod hebben geleid. Aantekenen bezwaar heeft alleen zin indien naar onze mening niet alle bescheiden zijn overlegd. Dit lijkt niet aan de orde te zijn

Het heeft er alle schijn van dat er geen formeel besluit genomen is cq een besluit is genomen dat niet voldoet aan de vormvereisten. Hier kun je wel bezwaar tegen aan tekenen (cq naar de voorzieningenrechter stappen in geval van Fortuna Sittard gelet op het spoedeisend karakter), maar dit zal niet leiden tot het gewenste resultaat, te weten toelating van supporters bij de uitwedstrijd tegen Jong PSV.

Als bezwaar aangetekend zou worden tegen de beschikking van de burgemeester zal of de beschikking van tafel worden geveegd vanwege het niet voldoen aan de vormvereisten en zal de Gemeente direct een nieuw besluit nemen dat wel voldoet aan de vormvereisten of -indien de beschikking toch voldoet aan de vormvereisten- zullen de argumenten die de Gemeente aandraagt in het kader van handhaving openbare orde zo zwaar wegen dat de beschikking overeind blijft staan.

Daarnaast heeft de burgemeester nog altijd het wapen van het instellen van een noodbevel cq noodverordening.

Dus al zouden wij de bezwaarschriftenprocedure winnen omdat er sprake zou zijn van vormfouten dan nog kan de burgemeester o.g.v. de Gemeentewet ( art. 175 en art 176) een noodbevel cq noodverordening instellen ter handhaving van de openbare orde. Tegen een dergelijke noodverordening met handhaving van de openbare orde tot doel is geen beroep mogelijk.

De Gemeente Eindhoven is een “expert” in het instellen van noodverordeningen bij wedstrijden van PSV.

Dus samenvattend: bestuursrechtelijk is niets te halen, zeker niet v.w.b onze inzet, te weten het zover te krijgen dat onze supporters welkom zijn op 16-09-2013 bij de wedstrijd Jong PSV – Fortuna Sittard

2. Fortuna Sittard cq Fortuna Supporters Collectief versus KNVB

Dit is een privaatrechtelijke aangelegenheid.

Wij zouden kunnen laten uitzoeken in hoeverre de KNVB zich in deze casus heeft gehouden aan de bondsregels en -reglementen als belangenbehartiger van de BVO’s.

Door op het allerlaatste moment het competitieprogramma voor de Jupiler League te wijzigen door Katwijk te vervangen door Jong PSV heeft de KNVB de Gemeente Eindhoven voor het blok geplaatst met de bekende reactie van de Gemeente tot gevolg. Dit verklaart ook het onderscheidt tussen de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven, waarin wel uitsupport was toegestaan en de wedstrijd tegen Jong PSV in Eindhoven. Dit handelen van de KNVB heeft zeker geleid tot schade bij de betrokken clubs en wellicht ook nog bij de betrokken supportersverenigingen.

Hoe dan ook, dit traject is niet verder uitgezocht, omdat een actie gericht tegen de KNVB voor nu geen oplossing biedt en zeker niet zal leiden tot opheffing van het verbod/weigering om supporters van o.a. Fortuna Sittard toe te laten tot de uitwedstrijd tegen Jong PSV in Eindhoven.

Dus samenvattend: civielrechtelijk zijn er zeker wel mogelijkheden om bijv. een schadevergoedingsactie te starten richting KNVB, o.g.v. onzorgvuldig handelen, dan wel niet handelen volgens bondsregels,-reglementen. Een actie die de BVO beter kan starten omdat bij de BVO gemakkelijker een schadeclaim is te onderbouwen dan bij een supportersvereniging.

Auteur Kiprich