Uitnodiging Alg. Ledenvergadering

Op donderdagavond 19 oktober 2017 om 19:30 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in het Supportershome in het Stadion, alweer de vierde Algemene Ledenvergadering in het nog relatief jonge bestaan van Fortuna SC.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen allereerst de gebruikelijke onderwerpen aan bod komen: zo zal er worden teruggeblikt op vorig seizoen en zal er vooruit gekeken worden naar het huidige seizoen, dit alles in het kader van de doelstellingen van Fortuna SC. Tevens zal onze penningmeester de financiële huishouding van Fortuna SC in kaart brengen en verantwoorden. Ook zal er worden gekeken naar de gigantische groei in leden die Fortuna SC de afgelopen maanden heeft mogen doormaken.

Een tweede belangrijk onderdeel van de Algemene Ledenvergadering is de herbenoeming van een drietal bestuursleden. Volgens schema treden dit jaar onze penningmeester Joep Pustjens af, alsmede onze algemene bestuursleden Rick Gruijters en Remco Lucassen. Allen hebben zich echter herkiesbaar gesteld: Joep Pustjens stelt zich verkiesbaar voor twee bestuursjaren en zowel Rick Gruijters als Remco Lucassen stelt zich herkiesbaar voor één bestuursjaar.

Gezien het feit dat er dit jaar drie herbenoemingen plaatsvinden, bieden wij onze leden natuurlijk ook de mogelijkheid om zichzelf verkiesbaar te stellen als tegenkandidaat van één van de drie bestuursleden. De leden die graag in het bestuur van Fortuna SC willen plaatsnemen, kunnen zich verkiesbaar stellen door een e-mail te sturen naar info@fortunasc.nl . Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen de leden vervolgens stemmen over de drie vrijgekomen bestuursfuncties. Tot en met 11 oktober 2017 kunnen leden zich aanmelden.

Naast al het bovenstaande gaat er dit jaar door de Algemene Ledenvergadering een héél belangrijk reglement worden vastgesteld, namelijk de zogenaamde ‘ referendumregeling ‘ die door Fortuna SC zal worden gebruikt op het moment dat er een beroep op Fortuna SC zal worden gedaan op basis van het gouden aandeel . De referendumregeling houdt kort samengevat in dat in eerste instantie niet het bestuur van Fortuna SC zal beslissen ten aanzien van het gouden aandeel, maar de leden van Fortuna SC zelf. De referendumregeling zal dan ook worden toegelicht door het bestuur van Fortuna SC en het bestuur van de STAK en, indien door de Algemene Ledenvergadering akkoord bevonden, zal de referendumregeling formeel worden vastgesteld, waarmee het stemrecht formeel bij de leden van Fortuna SC komt te liggen!

Last but not least zal onze clubeigenaar Isitan Gün ons met zijn aanwezigheid verblijden en zullen de aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld om vragen aan hem te stellen over het reilen en zeilen van het ‘nieuwe’ Fortuna Sittard!

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is voorts als volgt:

1. Opening
2. Jaarverslag activiteiten en werkzaamheden
3. Jaarrekening
4. Decharge
5. Geplande activiteiten seizoen 2017-2018
6. Bestuurssamenstelling
7. Referendumregeling houden aandeel
8. Q&A met clubeigenaar Isitan Gün
9. Sluiting vergadering

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Algemene Ledenvergadering alleen toegankelijk is voor de leden van Fortuna SC. Indien je nog geen lid bent, maar wel de Algemene Ledenvergadering wenst bij te wonen of jezelf wilt verzekeren van stemrecht op basis van het gouden aandeel, kun je hier klikken voor alle informatie en het online inschrijfformulier!

Graag willen wij de leden die voornemens zijn de Algemene Ledenvergadering bij te wonen vriendelijk verzoeken een e-mail te sturen naar info@fortunasc.nl . Er geldt absoluut geen verplichting om jezelf als lid aan te melden, maar op deze manier hebben wij een goede inschatting van het aantal personen dat deze avond zal gaan bijwonen.

Voor een hapje en een drankje zal uiteraard worden gezorgd!

Bestuur Fortuna SC