Financiele zorgen Roda Jc nemen toe

De komende weken zullen bepalend zijn voor de drie BVO’s van Zuid-Limburg. Fortuna Sittard moet sportief hele grote stappen gaan zetten en buiten het veld de organisatie -waaronder de RJO- structureel gaan verbeteren. Meer samenwerken met MVV en Roda JC op gezonde basis en met behoud van eigen identiteit zijn daarbij opties. Met alle gevoeligheden en belangen die dat onderwerp heeft duikt Fortunahome in dit dossier om voor maximale transparantie te zorgen. Geen mooie verhalen (zoals met FC Limburg) moeten leidraad zijn voor de toekomst, maar gezond verstand, cijfers en realiseerbare doelen. In dat kader moeten we van elkaar weten hoe de financiele vlag erbij hangt. Fortunahome heeft aldus de financiele jaarcijfers van Roda JC weten te verkrijgen. Daarnaast hebben we ook de gemeentelijke (Kerkrade) raadstukken opgevraagd. Onderstaande treffen jullie de analyse van onze accountant aan:

Analyse Roda jc 2009-2010.

Liquiditeit
Liquiditeit geeft aan in welke mate een bedrijf de kortlopende schulden kan betalen. Normaalgesproken moet een bedrijf in staat zijn om met de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) de kortlopende schulden af te dekken. Als dit niet het geval is, dan is er sprake van een liquiditeitsprobleem dat het voortbestaan van een bedrijf ernstig in gevaar brengt. Bedrijven die hun rekeningen niet kunnen betalen moeten op een gegeven moment faillissement aanvragen als de problemen niet opgelost kunnen worden.

Bij Roda JC is er duidelijk sprake van een acuut liquiditeitsprobleem. De vlottende activa dekken slechts 20% af van de kortlopende schulden. Hierbij moet wel duidelijk gemaakt worden dat €9.7 miljoen verschuldigd is aan groepsmaatschappijen. Dit wordt helaas niet verder toegelicht in het jaarverslag. Het tekort aan liquide middelen, cash dus, leidde in 2009 tot een achterstand in de betaling van de stadionhuur aan de holding Stadion Kerkrade, en de OZB verplichting aan de gemeente Kerkrade.

Solvabiliteit
Solvabiliteit geeft aan in welke mate een bedrijf aan alle verplichtingen (kort- en langlopend) kan voldoen met behulp van alle activa. Het is een weergave van de verhouding tussen eigen vermogen (aandelenkapitaal plus winstreserves) en vreemd vermogen (schulden aan derden). Een gezond bedrijf moet in staat zijn om met het eigen vermogen de schulden af te kunnen lossen. Met een negatief eigen vermogen van €14.3 miljoen is RodaJC BV is Roda duidelijk niet erg solvabel.

Accountantsverklaring
In de toelichting in de accountantsverklaring over het jaarverslag 2009-2010 wordt de continuiteit van de vennootschap (RodaJC) aangesproken. Met een boekverlies van €562,000 en een negatief eigen vermogen van €14.3 miljoen bestaat er volgens KPMG een “onzekerheid van materieel belang” waardoor twijfel bestaat over de continuiteitsveronderstelling van RodaJC BV

Conclusie
Zoals eerder vermeld, komt uit het jaarverslag duidelijk naar voren dat de financiele situatie bij Roda uiterts zorgwekkend is. Er is niet voldoende cash om de kortlopende schulden te kunnen betalen, en met een negatief eigen vermogen van €14.3 miljoen is het bedrijf Roda niets waard. Daarnaast lopen de inkomsten elk jaar achteruit. Echter, Roda is voorlopig gered door de gemeente Kerkrade. Een lening van €5.8 miljoen aan Stadion Kerkrade plus een betalingsregeling voor de OZB belasting, betekent dat de club in ieder geval tot 2015 verder kan.

Wat betreft de lening van de gemeente en het argument dat dit ongeoorloofde “staatssteun” zou zijn, daar had de gemeente Kerkrade weinig keuze. Door een garantstelling van de gemeente in 2005 voor de betalingsverplichting tegenover de banken voor de schuldaflossing over het stadion, had een faillissement van Roda ernstige gevolgen gehad voor de gemeente Kerkrade. In dat geval had de gemeente de verantwoordelijkheid moeten overnemen voor de aflossing van €12.6 miljoen. Met een lening van €5.8 miljoen heeft men dat in ieder geval kunnen uitstellen.

Voorlopig is RodaJC dus gered door de lening van de gemeente aan Stadion Kerkrade. Hiermee kan de schuld over het stadion bij de banken verder afgelost worden, en kan Roda JC vijf jaar huurvrij het stadion gebruiken wat neerkomt op een besparing van €1.1 miljoen per jaar. Op de langere termijn is de continuiteit van Roda nog altijd niet gewaarborgd zolang de schuld over het stadion niet geheel is afgelost. Dit zal pas in 2025 het geval zijn, terwijl Roda vanaf 2015 weer stadionhuur zal moeten betalen. Tegen die tijd zal Stadion Kerkrade ook rente moeten gaan afdragen over de €5.8 miljoen lening van de gemeente.

Om te voorkomen dat RodaJC BV (en dus ook Stadion Kerkrade) weer in accute cashflow problemen geraakt zal er dus drastisch gesneden moeten worden in de kosten van de club. Ik schat in dat de kosten per direct minimaal €1.5 miljoen omlaag moeten. Aangezien de club de komende vier jaar huurvrij in het stadion zit, zal er voornamelijk gekort moeten worden op de salarissen. Wat de impact daarvan zal zijn op sportief gebied is natuurlijk moeilijk te voorspellen.

Bron: hier (lening 5.6 miljoen aan Roda JC; jan. 2010) en hier (jaarcijfers Roda jc 2009-2010) en hier (jaarverslag 2009-2010) te downloaden