STAK content over financieel beheer Fortuna Sittard

In 2016  is de huidige structuur opgericht waarbij Isitan Gün 85% van de aandelen in Fortuna heeft, de stichting Fortuna Sittard 10% en Fans / Fortuna SC  5%.  Het 5% aandeel is in de praktijk ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (de “STAK”). Een belangrijke taak van de STAK is het jaarlijks toetsen van de financiële huishouding van Fortuna Sittard.  De STAK heeft op verzoek van het bestuur van Fortuna SC hier een begrijpbare rapportage van gemaakt, welke bij deze integraal aan jullie wordt aangeboden.

Onlangs heeft Fortuna Sittard op haar website de winst- en verliesrekening en de balans over het afgelopen seizoen gepubliceerd. Daarnaast is een bestuursverslag geplaatst waarin de cijfers nader worden toegelicht. Deze stukken maken onderdeel uit van de jaarrekening die ook met de STAK is gedeeld. Wat vertellen deze gegevens ons precies?

Winst- en verliesrekening.
De winst- en verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar. Bij Fortuna is dit boekjaar gelijk aan een voetbalseizoen en loopt dus van 1 juli tot en met 30 juni. De totale inkomsten over het afgelopen seizoen (de netto-omzet) bedroegen € 5.156.216. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het seizoen ervoor. Deze extra inkomsten zijn te verklaren door de goede prestaties van afgelopen seizoen, maar vooral door de transfer van Perr Schuurs. De transfer wordt door het bestuur als ‘de grootste uitgaande speler transfer in geld uitgedrukt’ betiteld.

Hier staat tegenover dat ook de kosten het afgelopen seizoen flink hoger zijn dan het seizoen ervoor. Dit is grotendeels te verklaren door de stijging van de personeelskosten. Uit het bestuursverslag volgt dat het aantal Fte het afgelopen jaar met 10,3 is gestegen en dat de kosten per werknemer hoger waren. De club heeft dus flink geïnvesteerd om, na jaren van kaalslag, weer een professionele organisatie op te zetten. En dat kost natuurlijk geld.

Dankzij de transfer van Perr Schuurs en de goede prestaties op het veld, is dit mogelijk geworden. Onder aan de streep heeft Fortuna afgelopen seizoen € 211.280 over gehouden. Het seizoen ervoor was nog sprake van een klein verlies van € 13.498.

Balans.
De balans geeft een overzicht van bezittingen en schulden van Fortuna per 30 juni 2018. Een balans is dus (slechts) een momentopname. Doordat de schulden hoger zijn dan de bezittingen per 30 juni 2018, is sprake van een negatief eigen vermogen van € 872.096. Het seizoen ervoor was het eigen vermogen € 1.083.588 negatief. Uit het bestuursverslag volgt dat voor het huidige seizoen een winst wordt verwacht, zodat het eigen vermogen verder zal verbeteren.

De club verwacht binnen drie jaar een positief eigen vermogen te hebben. Het zou beter zijn als Fortuna een positief eigen vermogen zou hebben, maar een negatief eigen vermogen betekent niet dat de club er slecht voor staat. Het gaat er immers om dat de club haar financiële verplichtingen kan nakomen. Volgens het bestuursverslag is de continuïteit gegarandeerd door de komst van Isitan Gün. Bovendien is het bij een voetbalclub maar de vraag wat uitgaande transfers de club zullen opleveren en hoe groot de bezittingen dus daadwerkelijk zijn. De verwachte transferwaardes mogen namelijk niet zonder meer als bezitting op de balans worden opgenomen.

Vaststelling jaarrekening door STAK
Vijf procent van de aandelen van Fortuna is via de STAK in handen van de supporters. Van deze aandelen zijn de certificaten uitgegeven. Als aandeelhouder van de club is de STAK aan het einde van het afgelopen jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Tijdens deze vergadering heeft de club de jaarrekening toegelicht, is deze vastgesteld en hierna zijn de stukken op de website geplaatst. Daarnaast is besloten dat de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Hierdoor is het eigen vermogen van de club minder negatief geworden.

Seizoen 2018/2019
De jaarstukken zijn opgesteld per 30 juni 2018 en de cijfers zeggen dus niets over de financiële situatie van de club op dit moment. Als gevolg van de promotie staat in ieder geval vast dat de inkomsten flink zijn gestegen. Hier staan echter ook veel meer kosten tegenover, waaronder een investering van € 1,2 miljoen in het veld en het stadion. Hoe dan ook, Fortuna maakt winst en dat is wel eens anders geweest. Het bestuur verwacht ook dit seizoen winst te maken. Aangezien er slechts rekening is gehouden met 1 bekerronde en de bezoekersaantallen vooralsnog niet tegenvallen, lijkt het erop dat deze verwachting zomaar uit zou kunnen komen. Bovendien zou er zelfs zonder een transfer winst moeten worden gemaakt. Ook in financiële zin is de weg omhoog dus ingeslagen!

Nao veure Fortuna!

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard

Geef een reactie