Busreizen

De supporters van Fortuna Sittard staan in het hele land bekend vanwege de trouwe steun aan hun ploeg. Niet alleen de thuiswedstrijden, maar ook de uitwedstrijden staan garant voor een geel-groene sfeer. Middels de gezellige busreizen van het Fortuna Supporters Collectief wordt u in de gelegenheid gesteld om uitwedstrijden te bezoeken. Bijna iedere uitwedstrijd rijdt er wel een bus het land in om het geel-groene legioen op de plaats van bestemming te krijgen.

De busreizen staan garant voor een gezellige sfeer, zo is er meestal wel een loterij in de bus. Wordt er voor drinken gezorgd en is het mogelijk om met gelijkgestemden te praten over de belangrijkste bijzaak in het leven, Fortuna Sittard.

De maatschappij die al een aantal jaren het vervoer voor ons verzorgd is de firma Hanneman. Touringcarbedrijf Hanneman de Toerist is gespecialiseerd in tochten voor groepen. Zij rijden met een jong wagenpark. Het interieur van alle bussen voldoet aan de hoogste eisen en dankzij de uitgebreide zorg voor comfort en service mogen zij zich een ‘Keurmerk Touringcar’ firma noemen .

Wilt u een keer meereizen met het Fortuna Supporters Collectief dan kunt u in het supportershome altijd informatie inwinnen over het meereizen.Wij hopen u een of meerdere keren te mogen begroeten tijdens onze busreizen! Om de reizen gezellig te houden zijn er echter wel een paar regels. Deze regels kunt u hieronder terugvinden.

Bus en Gedragsregels Fortuna Supporters Collectief

1. Algemeen:
De bus en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te houden wanneer u deel neemt aan een door het Fortuna Supporters Collectief georganiseerde busreis. Deze regels hebben als doel de busreizen veilig, voorspoedig en gezellig te laten verlopen. Overtreding van enige regel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon leiden tot:
a. Verwijdering uit de bus.
b. Het niet meer mogen meereizen met door het Fortuna Supporters Collectief georganiseerde busreizen.

2. Het verblijf in het bustoilet:
Het toilet mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd is. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

3. Eigendommen:
Het is verboden eigendommen van het Fortuna Supporters Collectief of van de dienst doende busmaatschappij mee te nemen buiten de bus. In geval dit wel gebeurt bent u bij beschadiging van deze eigendommen aansprakelijk voor reparatie en/of vernieuwing.

4. Eigendommen van bezoekers:
Het Fortuna Supporters Collectief is niet aansprakelijk voor het zoek raken van kleding en / of andere eigendommen van bezoekers.

5. Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen dient u bij een van de busbegeleiders van het Fortuna Supporters Collectief in te leveren. Deze gevonden voorwerpen worden door het Fortuna Supporters Collectief gedurende 2 maanden bewaard.

6. Consumpties:
Eten en drinken in de bus is toegestaan. Bij vervuiling of beschadiging van eigendommen van het Fortuna Supporters Collectief, de busmaatschappij en / of derden zal de veroorzaker van deze schade aansprakelijk gesteld worden voor het schoonmaken, herstel en / of vervanging.

7. Drankverkoop in de bus:
Het Fortuna Supporters Collectief voorziet in de verkoop van bier en niet alcoholische dranken in de bus. Andere alcoholische dranken dan bier in de bus zijn niet toegestaan (dit is wettelijk verboden). Op de heenreis mogen er per persoon maximaal 2 alcoholhoudende consumpties gekocht worden in de bus.

8. Klachten :
Klachten van welke aard ook kunt u melden bij het Fortuna Supporters Collectief.
E-mail: buscomite@Fortunasc.nl
Telefoon: 06-38130110

9. Wapens:
Het bij zich hebben van wapens in de ruimste zin van het woord is ten strengste verboden.

10. Fouilleren:
Voor vertrek wordt u gefouilleerd door Stewards van de afdeling veiligheid van Fortuna Sittard (dit is wettelijk verplicht).

11. Spandoeken:
Bij het naderen van het te bezoeken stadion dienen alle spandoeken, sjaals e.d. van de ramen verwijderd te worden.

12. Roken:
Roken in de bus is verboden. Bij reizen naar uitwedstrijden die langer dan 2 uur duren zal er onderweg gestopt worden zodat rokers in de gelegenheid worden gesteld buiten de bus te roken.

12. Verdovende en Hallucinerende middelen:
Het gebruiken en bij zich hebben van soft en / of harddrugs is verboden. Worden bij een bezoeker dergelijke middelen aangetroffen, ongeacht of deze voor eigen gebruik dan wel voor handelsdoeleinden zijn bestemd, betekent dat een onmiddellijke verwijdering en definitieve ontzegging van de busritten.

13. Agressie tegen busbegeleider, buspersoneel of bezoekers:
Agressie, zoals bedreigingen en mishandelingen tegen personeel of bezoekers, is verboden. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet toelaatbaar.

14. Uitlokking overtreding:
Het uitlokken van overtreding van het reglement of het aanzetten tot een overtreding wordt niet getolereerd.

15. Opvolging aanwijzingen / ontzegging toegang:
Tijdens de busreizen dienen de aanwijzingen van de busbegeleider of het begeleidend personeel steeds stipt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van aanwijzingen heeft verwijdering tot gevolg. Het Fortuna Supporters Collectief behoud zich het recht voor, om bezoekers de toegang tot de bus te ontzeggen indien deze eventueel naar objectieve maatstaven met als uitgangspunt de gewone doorsnee bezoeker van onze busritten:
a. Agressief gedrag vertonen;
b. Kennelijk onder invloed verkeren van alcohol of verdovende en / of hallucinerende middelen;
c. Wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;
d. Eerder de toegang om de hierboven genoemde redenen is ontzegd.

16. Schade:
Het Fortuna Supporters Collectief draagt geen verantwoordelijkheid voor opgelopen schade. Schades en vervuiling toe te schrijven aan gedrag of nalatigheid van, door de opdrachtgever aangemelde bezoekers aan de vervoerder en / of het materieel en / of personeel, worden door de veroorzaker(s) van de schade of vervuiling volledig vergoed voor zover ze aantoonbaar zijn en waarvan zonodig aangifte is gedaan bij de politie.

17. Afgelasting:
Het Fortuna Supporters Collectief zal niet overgaan tot terugbetaling van bus of entreebewijs bij onverhoopte afgelasting door de KNVB, door weersomstandigheden of door andere onvoorziene omstandigheden.